Ročník 2011

Ing. Petr Mondschein, Ph.D., předseda sekce Asfaltové vozovky České silniční společnosti

Ve dnech 22. a 23. 11. 2011 se v Českých Budějovicích uskutečnila konference, která se týkala problematiky asfaltových technologií a vozovek. Dva dny konference byly vyplněny vystoupeními generálních zpravodajů a individuálními příspěvky, které byly vybrány na základě výzvy nebo schválení přípravného výboru. Tematické okruhy byly oproti předchozímu ročníku inovovány a zaměřeny na:

  • Systémy hospodaření s vozovkou, diagnostiku v procesu přípravy silničních prací;
  • Diagnostiku a zkušebnictví v procesu provádění silničních prací;
  • Technologie oprav a údržby vozovek ve správě ŘSD ČR a ve správě krajů a měst;
  • Technologie zohledňující aspekty životního prostředí a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.

Pro větší atraktivitu konference a její zajímavý průběh byly generální zprávy zkráceny, přednášeny dvěma zpravodaji a byl vyhrazen prostor vybraným individuálním příspěvkům. Po úvodních proslovech z předsednického stolu byl odborný program zahájen přednáškami dvou nestorů silničního stavitelství v oblasti asfaltových technologií – Ing. Jaroslava Dostála a doc. Ing. Václava Hanzíka, CSc. Jejich příspěvky shrnovaly poslední vývoj asfaltových technologií – jak ve světě, tak i v České republice, s výhledem do budoucnosti.

Všemi tematickými celky se prolínaly skutečnosti, které určitým způsobem negativně ovlivňují silniční hospodářství, rozvoj technologií a kvalitu prováděných prací – od nedostatku finančních prostředků, přes problémy s kvalitou ropy, resp. asfaltových pojiv, až k nutnosti reagovat na stále více zdůrazňované ekologické aspekty. Dopravní zatížení, jeho nárůst, klimatické změny byly dalšími tématy, na která reagovaly příspěvky napříč jednotlivými generálními zprávami, zazněla však i v individuálních vystoupeních účastníků konference.

Hlavními faktory asfaltových technologií je a bude snižování tlouštěk konstrukčních vrstev, s tím spojené snižování celkových nákladů a energetické náročnosti ve všech technologických krocích od výroby až po údržbu. V budoucnosti bude stále větší důraz kladen na technologie opětovného použití materiálů a to tak, aby byl co nejvíce využíván jejich potenciál. Z pohledu životního prostředí se stále více do popředí dostává problematika snižování hlukové zátěže okolí pozemních komunikací.

V první generální zprávě konference, která se týkala problematiky systémů hospodaření s vozovkou a diagnostiky stavu vozovek, byla představena širokému plénu posluchačů celá řada diagnostických nástrojů, jejich možností i s následným využitím v systémech hospodaření. Hlavním problém je však neexistence dlouhodobého sledování proměnných parametrů vozovek, jejich využívání a rozhodování na základě expertních systémů, jejichž hodnocení neovlivňují politické a lokální zájmy.

Dalším výrazným tématem konference bylo zvyšování kvality asfaltových směsí. Kvalita a změna kvality jednotlivých vstupních složek směsí, různé možnosti modifikací a aditivací ve spojení s nárůstem dopravního zatížení a jeho charakteru i se změnami klimatu vyžadují nezbytně inovaci předpisů a požadavků, které asfaltové směsi budou muset splňovat. Jak se kolem nás mění spousta technologií a postupů, tak i my budeme muset změnit náš pohled na klasické hutněné technologie, aby vyhovovaly náročnějším požadavkům jak uživatelů, tak i správců pozemních komunikací. To všechno však vyžaduje zvýšení investičních finančních prostředků a není možné se domnívat, že v těchto atributech lze při snižujících se nákladech zvyšovat kvalitu a dosahovat zlepšených funkčních vlastností směsí.

Třetí téma konference bylo věnováno jednotlivým technologiím oprav v síti pozemních komunikací ve správě ŘSD ČR nebo krajů a měst. Příspěvky měly široký záběr, ať se jednalo např. o elastické mostní závěry, uliční šachty nebo zlepšování technologie hutnění asfaltových vrstev.

Závěrečné téma konference bylo věnováno aspektům životního prostředí a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Velký počet příspěvků byl zaměřen na problematiku recyklace, její zvyšování z pohledu objemů a kvalitativně vyššího využití recyklovaných materiálů. Stále větší důraz je a bude kladen na sníženou energetickou náročnost asfaltových, ale i ostatních technologií. Energetická náročnost technologie se stane jedním z faktorů jejího výběru. Snižování teplot v celém procesu výroby asfaltových směsí má pozitivní vliv na snižování produkce emisí skleníkových plynů. Se zájmem očekávaným tématem konference byla problematika úprav snižujících hluk. Zde je nutno zdůraznit: přestože tyto technologie tak, jak byly představeny, fungují, k tomu, aby byly funkční i v praxi, musí být realizovány na vhodných místech, tj. tam, kde se dosahuje příslušných rychlostí vozidel, kde je omezen charakter provozu STOP and GO nebo je omezeno množství povrchových znaků inženýrských sítí. Na tato rizika je nutné investorskou sféru stále upozorňovat, aby příslušná technologie sama sebe nekompromitovala. V neposlední řadě byla na konferenci široce diskutována problematika zpracování pryže. Byly hodnoceny jak funkční vlastnosti asfaltových směsí s pojivy typu CRmB, tak i vlastnosti samotného pojiva a zvyšování jeho stability.

Během dvou dnů bylo na konferenci prezentováno několik desítek příspěvků týkajících se široké tematiky asfaltových vozovek z domova i ze zahraničí. Vysoký zájem o přednášenou problematiku byl potvrzen hojnou účastí posluchačů i na závěrečném tématu druhého dne. Znalostní potenciál odborné veřejnosti je vysoký a je nutné jej spojit s požadavky i odpovědným jednáním investorské sféry. Takové a další odborné akce by měly být tím správným fórem pro předávání informací a vedení odborných diskusí.

 

Obrázek 1: Doc. Ing. Václav Hanzík, CSc. přednáší příspěvek s názvem „Předpokládaný vývoj v oboru asfaltových vozovek v ČR a možné přínosy konference AV ´11“

 

Obrázek 2: Ing. Jan David prezentuje generální zprávu na téma „Diagnostika v procesu přípravy silničních prací“

Ke stažení: