Ročník 2007

Konference Asfaltové vozovky 2007

Konference Asfaltové vozovky 2007 se konala ve dnech 27. – 28. 11. 2007 již po sedmé v pravidelném dvouletém cyklu tradičně v Českých Budějovicích. Akci pořádali společně Česká silniční společnost – sekce Asfaltové vozovky a Sdružení pro výstavbu silnic Praha. Organizaci zajistil PRAGOPROJEKT, a.s., středisko SVS.

Cílem konference bylo předat odborné veřejnosti nejnovější poznatky z oboru asfaltových vozovek, z oblasti přejímání evropských norem do soustavy ČSN a formulaci vize rozvoje asfaltových technologií pro blízkou budoucnost. Programovou náplň zdůraznilo motto konference – KVALITA, ŽIVOTNOST, HOSPODÁRNOST.

Konference se zúčastnilo 536 odborníků, z toho 42 ze Slovenska a 21 ze Spolkové republiky Německo, Rakouska, Polska, Španělska, Belgie. Jako čestný host byl na konferenci pozván pan Egbert Beuving, technický ředitel Evropské asociace pro asfaltové vozovky (EAPA). Sdružení pro výstavbu silnic Praha je řádným členem této asociace. Různou formou (stánky, panely) se prezentovalo 44 firem působících v oblasti silničního stavitelství.

Konference byla zahájena vystoupením hejtmana Jihočeského kraje RNDr. Jana Zahradníka, který vyzvedl nutnost dobudování dobré dopravní infrastruktury, a zejména rychlé pokračování výstavby dálnice D 3. Dále seznámil přítomné s úsilím Jihočeského regionu ve zlepšování stavu silnic II. a III. třídy.

Technický ředitel EAPA pan Egbert Beuving ve svém projevu informoval o aktivitách evropské asociace v řešení problematiky snižování energetické náročnosti při stavbě vozovek, ochrany životního prostředí a využívání druhotných materiálů v rámci trvale udržitelného rozvoje. V této souvislosti zmínil i potřebu provádění silničních prací v klimaticky příznivém období, protože při cestě z letiště viděl, že ne všechny práce na asfaltových vozovkách českých silnic jsou před zimním obdobím již ukončeny.

„Po Silniční konferenci jsou Asfaltové vozovky největším setkáním silničářů“, prohlásil ve svém příspěvku prof. Ing. František Lehovec, CSc., předseda České silniční společnosti, a vyjádřil uspokojení z tradičně vysoké odborné úrovně a předpokládaného využití získaných poznatků při stavbách a údržbě českých silnic a dálnic.

Předseda Sdružení pro výstavbu silnic Praha Ing. Petr Čížek ve svém vystoupení kladně hodnotil dodatečně finanční prostředky, které se v letošním roce podařilo Ministerstvu dopravy ČR získat pro zlepšení stavu dálnic a silnic I. třídy. Bylo by však účinnější, kdyby k navýšení nedocházelo v závěru roku. Je nemožné v klimaticky nevhodném období dodržet požadavky platných technických norem, Technických kvalitativních podmínek, a tím i zásad rezortního systému řízení jakosti vydaných Ministerstvem dopravy, resp. Ředitelstvím silnic a dálnic. Odpovědnost za kvalitu prací je převedena pouze na dodavatele s plným ekonomickým rizikem. Situace je však příznivější u většiny krajů, které své prostředky na silnice II. a III. třídy uvolňují rovnoměrně v průběhu celého roku.

Během vystoupení Ing. Čížka byl promítán film „České silnice z pohledu řidiče“, který měl upozornit na neutěšený stav některých úseků dálnic a silnic všech tříd s nedostatečnou nebo nevhodně prováděnou údržbou asfaltových vozovek.

Je politováníhodné, že konference se nezúčastnil nikdo z vedoucích pracovníků Ministerstva dopravy, Státního fondu dopravní infrastruktury a Ředitelství silnic a dálnic. Nemohly tak být v plné šíři diskutovány otázky financování prací na dálnicích a silnicích I. třídy, které jsou v majetku státu, zejména plynulost přídělu financí v průběhu celého roku.

Vlastní jednání konference bylo rozděleno do pěti tematických bloků:

  • Materiály a zkušebnictví, zpravodaj Ing. Václav Neuvirt, CSc.
  • Výstavba, údržba a opravy asfaltových vozovek, zpravodaj Ing. Ivan Racek
  • Environmentální technologie, bezpečnost a životní prostředí, zpravodaj Ing. František Babka
  • Asfaltové vozovky 2007 – vize 2009, zpravodaj doc. Ing. Václav Hanzík, CSc.
  • Přejímání evropských norem do soustavy ČSN v oblasti asfaltových vozovek, zpravodaj Dr. Ing. Michal Varaus

Do uvedených tematických bloků bylo rozděleno celkem 60 přijatých příspěvků, které byly zpracovány a předneseny formou generálních zpráv. Účastníci konference obdrželi sborník obsahující anotace všech příspěvků v českém a anglickém jazyce rozčleněné podle témat. Přílohou sborníku je CD obsahující všechny odborné příspěvky v plném rozsahu.

Z uvedených příspěvků lze souhrnně konstatovat, že z technického pohledu současná situace v oblasti výstavby, oprav a údržby asfaltových vozovek není jednoduchá. Problémy s ropou a z toho plynoucí výrobou asfaltových pojiv, rostoucí dopravní zatížení spolu s probíhajícími klimatickými změnami jsou příčinou zvyšující se konkurence cementobetonových krytů vozovek. Pro udržení významu asfaltových technologií je nutno se především zabývat návrhy nových konstrukcí vozovek a asfaltových směsí z pohledu funkčních vlastností, životností zejména krytových vrstev, zvyšování tuhosti při vysokých teplotách, zlepšováním povrchových vlastností, snižováním energetické náročnosti a celkových nákladů a dále rozvojem technologií recyklací a znovuužití druhotných materiálů.

Odborné příspěvky a průběh diskuse potvrdily vysokou technickou úroveň českých silničářů „asfaltérů“ i ve srovnání se zahraničím. Mezi účastníky bylo kritizováno přidělení finančních prostředků na opravy a rekonstrukce asfaltových konstrukcí až v klimaticky nepříznivém závěru roku, což klade velké nároky na prováděcí stavební firmy a značně zvyšuje náklady. Práce v nevhodných klimatických podmínkách se nutně musí projevit ve snížené kvalitě, a tím také snížené životnosti. To je v rozporu k výše uvedenému mottu konference KVALITA – ŽIVOTNOST – HOSPODÁRNOST.

Závěrem lze konstatovat, že cíle konference byly splněny. Průběh a zajištění konference byly účastníky kladně hodnoceny. Mimo odbornou část je velkým přínosem i možnost společenských setkání s přáteli a kolegy z oboru.

Za sekci Asfaltové vozovky České silniční společnosti děkuji členům přípravného výboru konference, autorům příspěvků, zpracovatelům generálních zpráv a všem zúčastněným.

Těším se na další setkání asfaltérů v roce 2009.

Ing. Jaroslav Dostál, předseda sekce Asfaltové vozovky ČSS